Voor 17:00 besteld en geen pre-order? Zelfde werkdag verzonden!
Gratis verzending, waarom ook niet

Privacy & AVG

Transparantie en digitale veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten van de dienstverlening van AthenaSummary. Deze aspecten komen terug in dit Privacy Statement en wij hechten veel waarde aan het creëren van een helder beeld met betrekking tot de omgang van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement brengen wij u daarvan op de hoogte.

Artikel 1 - Definities

1.1 Privacybeleid: dit privacybeleid.

1.2 Website: https://athenasummary.nl/

1.3 Gebruiker: iedere gebruiker van de Website en onze diensten.

1.4 Verantwoordelijke: AthenaSummary is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Herengracht 456, 1017CA, Amsterdam. Per mail kunt u ons bereiken op info@athenasummary.nl

1.5 Persoonsgegevens: de in deze verklaring gespecificeerde informatie met betrekking tot de identificeerbare natuurlijke persoon

Artikel 2 – Veilige gegevensoverdracht

Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen worden goed beveiligd. Met de Secure Socket Layer (SSL) en HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien worden uw gegevens versleuteld en maakt AthenaSummary gebruik van stabiele en veilige diensten en systemen.

Artikel 3 – Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op personen van wie AthenaSummary Persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:

 • Alle personen die contact opnemen met AthenaSummary;
 • Alle personen die ons feedbackformulier/klachtenformulier invullen;
 • Bezoekers van de Website van AthenaSummary;
 • Klanten van AthenaSummary;
 • Ontvangers van e-mails van AthenaSummary;
 • Potentiële klanten waarmee AthenaSummary contact heeft gehad of gaat hebben.

 

Artikel 4 – Verzameling van persoonsgegevens

4.1 AthenaSummary verwerkt Persoonsgegevens van een Gebruiker die zijn verstrekt door een bezoek aan onze website, het gebruik maken van onze diensten, het lezen van onze e-mails en het opnemen van contact met ons.

4.2 Wij verwerken de volgende door u verstrekte Persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstenverlening;
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn ingevuld op de Website of in formulieren die zich op de Website  bevinden;
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens introductiegesprekken en evenementen.

 

4.3 Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen via of gecreëerd door onze website en overige elektronische technologieën: 

 • Uw IP-adres;
 • Uw gedrag ten opzichte van nieuwsbrieven en andere e-mails.

 

4.4 Op uw AthenaSummary account slaan wij de volgende informatie van u op:

 • Adres;
 • Bestellingen;
 • E-mailadres;
 • Leeftijd;
 • Naam;
 • Verkoopfacturen.

 

Artikel 5 – Gebruik van Persoonsgegevens

5.1 AthenaSummary gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, welke in dit artikel uiteengezet worden.

5.2 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwezenlijken van de (geautomatiseerde) diensten waarvoor u ons de opdracht heeft gegeven.

5.3 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve digitale berichten over nieuwe producten. Met deze berichten houden wij u op de hoogte over uitbreiding en verbetering van onze diensten en producten.

5.4 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het in standhouden van contact met u over de bij ons afgenomen of in de toekomst af te gaan nemen producten.

5.5 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het perfectioneren van onze producten en diensten, om die reden kunnen wij u vragen een feedbackformulier in te vullen, deelname hieraan is uiteraard vrijwillig.

5.6 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Artikel 6 – Rechtsgrond van de verwerking

6.1 Wij verwerken nooit lukraak Persoonsgegevens, dit gebeurt te allen tijde op basis van één van de in dit artikel uitgewerkte rechtsgronden.

6.2 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan door u op ieder moment worden ingetrokken, neem hiervoor contact met ons op.

6.3 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of op uw verzoek vóór sluiting van een definitieve overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan wanneer u gebruik maakt van onze producten.

6.4 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting.

6.5 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij u onder meer uitnodigen voor bepaalde evenementen van AthenaSummary.

Artikel 7 – Verwerkende partijen

7.1 Het kan voorkomen dat wij voor het verwerken van Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die in onze opdracht Persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten steevast een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners, deze overeenkomst voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.2 Voor onze geautomatiseerde dienstverlening werken wij samen met NicOud. Daarnaast hebben wij samenwerkingen met Printhuus en AthenaStudies en verschillende studieverenigingen. Bij het versturen van mails en overig promotiemateriaal maken wij gebruik van diensten die worden aangeboden door Mailchimp.

Artikel 8 – Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

8.1 U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw Persoonsgegevens.

8.2 Indien u gebruik wilt maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen, wij zullen uw verzoek dan in beginsel binnen een maand verwerken.

8.3 Ingeval uw verzoek niet binnen een maand kan worden verwerkt, zullen we binnen die periode melden wat hiervoor de reden is.<br><br>8.4 De in dit artikel beschreven informatie, wordt kosteloos verstrekt.

Artikel 9 – Doorgifte aan derden

9.1 In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen met derden. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en in een dergelijk geval komen wij overeen dat deze partijen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee wij uw gegevens hebben verkregen. In beginsel delen wij uw gegevens niet met andere partijen dan NicOud, AthenaStudies en Post NL.

9.2 Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling.

9.3 Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het afhandelen van een aanvraag bij de Kamer van Koophandel, het Kadaster of een andere zakelijke organisatie.

9.4 Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.

9.5 Uw Persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor commerciële doeleinden van derden.

Artikel 10 – Bewaren van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Bij het bewaren van uw Persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaald blijken, zullen ze worden gewist. Zoals eerder vermeldt in dit Privacy Statement is het daarnaast mogelijk om uw toestemming voor het bewaren van de Persoonsgegevens in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zullen wij overgaan tot het vernietigen van al uw opgeslagen Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Wijzigingen in dit Privacy Statement

AthenaSummary houdt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina bekend gemaakt worden en worden toegelicht. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd, bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per mail op de hoogte brengen.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2023.

Partner Logos
Footer Block
Wil je ons volgen?
Blijf op de hoogte
Copyright © 2024 - AthenaSummary - All rights reserved.