Voor 17:00 besteld en geen pre-order? Zelfde werkdag verzonden!
Gratis verzending, waarom ook niet

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • AthenaSummary: de rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt, onder de handelsnaam AthenaSummary;
 • Wederpartij: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met AthenaSummary;
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen AthenaSummary en Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middel(en) voor communicatie op afstand;
 • Middel voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Wederpartij en AthenaSummary gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen Wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de wettelijke mogelijkheid voor Wederpartij om de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 6:230o lid 1 BW;
 • Dag: kalenderdag;
 • Bezorgdag: elke dag met uitzondering van maan-, zon- en daarmee gelijkgestelde officiële feestdagen;
 • Academisch jaar: het academisch jaar loopt van de eerste maandag in september tot 31 juli van het kalenderjaar daarna;
 • Studieproduct(en): een (literatuur)samenvatting, Exam Guide, Practice Booklet of (college)verslag of enig ander product dat wordt aangeboden door AthenaSummary;
 • Drukker: Distributiecentrum Nic. Oud B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudend te Heerhugowaard;
 • Klantenservice van AthenaSummary: de digitale klantenservice van AthenaSummary, bereikbaar via info@athenasummary.nl.

 

Artikel 2 – De overeenkomst

 • De overeenkomst tussen AthenaSummary en Wederpartij komt tot stand doordat Wederpartij na het invullen van de benodigde (persoons)gegevens klikt op ‘afrekenen’ en de betaling geheel voldoet.

 

Artikel 3 – Studieproduct

 • Het eigendom van een geleverd Studieproduct gaat pas over op Wederpartij, indien Wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met AthenaSummary verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico en de verantwoordelijk van het Studieproduct gaat wel op het moment van levering over op Wederpartij.
 • AthenaSummary streeft naar een optimale kwaliteit van haar Studieproduct. Een Studieproduct is een aanvulling op het volgen van het onderwijs, geen vervanging.
 • AthenaSummary, haar medewerkers, schrijvers, taalcontroleurs en welke andere aan AthenaSummary verbonden personen dan ook zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele fouten, misslagen of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit de overeenkomst op afstand of een Studieproduct.
 • Alle supplementen en updates van een Studieproduct zijn slechts het betreffende collegejaar beschikbaar. AthenaSummary is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verwijderen of niet beschikbaar zijn van supplementen en updates na afsluiting van het collegejaar.

 

Artikel 4 – Digitaal Studieproduct

 • AthenaSummary biedt de Studieproducten ook in een digitale versie aan. Een aangeboden Studieproduct is en blijft te allen tijde eigendom van AthenaSummary.
 • AthenaSummary verleent Wederpartij een beperkte, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van het Studieproduct en de daarmee samenhangende service.
 • Een verstrekte licentie is nooit geldig tot na het einde van het academisch jaar waarin de licentie is verstrekt.
 • Het gebruiksrecht omvat uitsluitend een bevoegdheid tot het inzien van het Studieproduct. Daarbuiten is het Wederpartij niet toegestaan het digitale Studieproduct op welke wijze dan ook te gebruiken, openbaar te maken, ter beschikking te stellen, toegankelijk te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.
 • Indien Wederpartij derden in staat stelt om, op welke wijze dan ook, toegang te verschaffen tot het Studieproduct, is AthenaSummary bevoegd om de licentie per direct in te trekken.

 

Artikel 5 – Intellectueel eigendom en schending daarvan

 • Gehele of gedeeltelijke reproductie, overneming, verveelvoudiging of openbaarmaking van de inhoud of structuur van een Studieproduct in welke vorm, op welke wijze en aan welke personen of groepen dan ook is te allen tijde verboden zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van AthenaSummary.
 • Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op volgens de artikelen 31, 31a, 31b, 32, 32a, 33 en 34 Auteurswet 1912. AthenaSummary zal verplicht zijn tot het doen van aangifte en stelt naar redelijkheid één of meerdere boetes vast welke ten goede komt of komen aan AthenaSummary. Deze boete(s) zal of zullen naar evenredigheid toekomen aan de auteur(s) van het desbetreffende Studieproduct.

 

Artikel 6 – Prijzen

 • Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW.
 • Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie op de website(s) die AthenaSummary beheert.
 • AthenaSummary behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of bedrijfseconomische redenen noodzakelijk blijkt.

 

Artikel 7 – Bestellingen

 • Voor het misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van een middel voor communicatie op afstand tussen Wederpartij en AthenaSummary, dan wel tussen AthenaSummary en derden, voor zover dit betrekking heeft op de relatie tussen Wederpartij en AthenaSummary, is AthenaSummary niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van AthenaSummary.
 • AthenaSummary houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren, betalingsweigering of onserieuze bestellingen.
 • Een bestelling van een Studieproduct dat direct beschikbaar is, voor 17:00 wordt geplaatst en waarvan de betaling volledig is voldaan middels een van de beschikbare betalingswijzen worden, behoudens vermelde uitzonderingen, door AthenaSummary diezelfde dag naar de Drukker verzonden.
 • AthenaSummary is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

 

Artikel 8 – Levering

 • Een Studieproduct wordt op het bij AthenaSummary bekende en door Wederpartij doorgegeven adres geleverd. In geval van afwijking van de doorgegeven gegevens met het werkelijke of gewenste adres komen de kosten voor de nieuwe levering voor rekening van Wederpartij.
 • De verwachte verzenddata en levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn bij een tijdige bestelling zodanig is dat moet worden vermoed dat Wederpartij het Studieproduct door opzet of grove schuld van AthenaSummary niet tijdig ontvangt. Daarbij wordt een overschrijding van de verwachte verzenddatum van veertien dagen in ieder geval nog als tijdig gezien.
 • Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een tijdige bestelling voor het gewenste gebruik van het Studieproduct alvorens Wederpartij zich kan beroepen op artikel 7.1.
 • AthenaSummary is niet aansprakelijk voor de schade die is opgetreden als gevolg van levering na het tijdstip van het gewenste gebruik van het Studieproduct.
 • AthenaSummary is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde goederen door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van AthenaSummary is te wijten.
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AthenaSummary in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Wederpartij dit langs elektronische weg mede te delen en zulks zonder dat AthenaSummary gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AthenaSummary kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder moet in ieder geval, doch niet uitsluitend, worden begrepen verstoringen in de nationale of regionale postbezorging om welke reden dan ook en verhinderingen in de productie en verzending van het Studieproduct door de Drukker.

 

Artikel 9 – PostNL

 • Indien Wederpartij een bestelling niet of niet volledig geleverd heeft gekregen en deze volgens de door derden aan AthenaSummary verstrekte gegevens wel geleverd zou moeten zijn, dient dat onverwijld schriftelijk te worden gemeld door Wederpartij bij de klantenservice van AthenaSummary. Deze melding dient uiterlijk drie dagen na de vermeende levering, gemotiveerd te worden ingediend en tenminste het ordernummer, de volledige naam en adresgegevens van Wederpartij en de track-and-tracecode van PostNL te bevatten.
 • AthenaSummary is niet aansprakelijk voor uitstel, afstel, of enige andere wijziging van het verwachte bezorgmoment van PostNL. De track-and-tracecode is indicatief van aard en daaraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 • AthenaSummary is niet aansprakelijk voor beschadiging van de bestelling of enige andere schade aan het pakket. De verantwoordelijkheid voor de levering van de bestelling berust bij PostNL.

 

Artikel 10 – Machtigen

 • Door het doen van een bestelling bij AthenaSummary, geeft Wederpartij opdracht aan AthenaSummary de verzending van een Studieproduct te verzorgen op naam en voor rekening van Wederpartij, behoudens bij de bestelling vermelde uitzonderingen.

 

Artikel 11 – Retourneren en annuleren

 • Wederpartij zal bij de levering van een Studieproduct controleren of deze met zijn bestelling overeenstemmen. Indien deze niet beantwoordt aan de overeenkomst op afstand, dient Wederpartij AthenaSummary daarvan onverwijld, maar in ieder geval binnen drie dagen na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien Wederpartij deze termijn overschrijdt, wordt door AthenaSummary aangenomen dat de levering aan de overeenkomst op afstand beantwoordt. Derhalve komen de kosten voor een nieuwe bestelling voor rekening van Wederpartij.
 • Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren. Slechts in het geval dat de bestelling nog in pre-sale is, kan Wederpartij een schriftelijk en gemotiveerd annuleringsverzoek indienen bij de klantenservice van AthenaSummary. Een annuleringsverzoek wordt uitsluitend in behandeling genomen indien deze is voorzien van het ordernummer, de naam en het adres van Wederpartij.
 • In afwijking van het voorgaande lid kan Wederpartij tevens een bestelling annuleren in geval de overeenkomst op afstand een evidente en onomstotelijke misslag bevat. Daaronder zij in ieder geval begrepen de bestelling van een Studieproduct dat niet gerelateerd is aan de studierichting van Wederpartij. Wederpartij dient hiertoe een gemotiveerd en schriftelijk annuleringsverzoek in te dienen bij de klantenservice van AthenaSummary.
 • Goederen welke ongevraagd zijn toegezonden, kunnen op kosten van AthenaSummary worden geretourneerd naar het kantoor van AthenaSummary. Wederpartij of derden zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.
 • Wederpartij heeft geen recht op de ontbinding van overeenkomsten op afstand of buiten verkoopruimte zoals bedoeld in art. 6:230o BW. De aard van het Studieproduct brengt namelijk mee dat het Studieproduct valt onder de uitzondering van art. 6:230p sub f onder 7 BW.
 • Wederpartij bevestigt door middel van akkoord met deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te zijn gewezen op het ontbreken van het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 • Retourneren van bestellingen, om welke reden of oorzaak dan ook anders dan in geval van artikel 10.4, is niet mogelijk. Indien de levering onjuist, onvolledig of op enige andere wijze niet overeenkomt met de bestelling kan Wederpartij zich wenden tot de klantenservice van AthenaSummary.

 

Artikel 12 – Betaling en aanmaning

 • Betaling geschiedt via de op de website van AthenaSummary gepresenteerde mogelijke wijzen. Wederpartij heeft de keuze uit iDeal, creditcard, PayPal, Bancontract en Giropay. Beperkingen of wijzigingen in betalingswijzen zijn voorbehouden.
 • Indien de betaling niet volledig wordt afgerond, wordt de bestelling niet in behandeling genomen. Een betaling is pas volledig afgerond als Wederpartij per mail een bevestiging ontvangt van de afgeronde bestelling. AthenaSummary meldt niet aan Wederpartij dat een betaling onsuccesvol is gebleken.
 • Indien Wederpartij om welke reden dan ook in gebreke blijft om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, zal AthenaSummary Wederpartij schriftelijk aanmanen tot betaling, op het (elektronisch) adres van Wederpartij zoals dat door Wederpartij is doorgegeven aan AthenaSummary.
 • Indien AthenaSummary Wederpartij aanmaant tot betaling, dient Wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen tien dagen na datum van aanmaning en op de wijze zoals aangegeven in de aanmaning.
 • Indien betaling binnen tien dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal Wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen tien dagen te voldoen. Hierbij wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met een bedrag van vijf euro wegens administratiekosten.
 • Indien betaling binnen veertien dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal Wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van AthenaSummary.
 • Indien betaling door of namens Wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen de in het voorgaande lid gestelde termijn zal AthenaSummary haar vordering overdragen aan derden. Zij is daartoe reeds bevoegd vanaf het moment dat niet aan de eerste aanmaning wordt voldaan.
 • Indien AthenaSummary haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, van welke aard dan ook, voor rekening van Wederpartij zijn. Onder deze kosten worden ook alle kosten van rechtsvordering in de breedste zin des woords begrepen.
 • De na de eerste aanmaning door Wederpartij verrichte betalingen worden in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.
 • Blokkering van Wederpartij op het bestelsysteem van AthenaSummary zal zo spoedig mogelijk na volledige betaling van de hoofdsom en de verschuldigde (incasso)kosten worden opgeheven.
 • Indien zich wanbetaling door Wederpartij voordoet, houdt AthenaSummary zich het recht voor om toekomstige bestellingen van Wederpartij te weigeren.

 

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 14 – Slotbepalingen

 • Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 • Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn kunnen uitsluitend worden aangebracht bij de rechtbank Amsterdam.

 

Contact
Hulp nodig? Wij helpen je graag!
Algemene vragen: info@athenasummary.nl